Algemene voorwaarden

Floortec Verlaan hecht veel waarde aan zijn klanten, daarom heeft Floortec Verlaan algemene voorwaarden opgesteld zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Indien u een overeenkomst aangaat met Floortec Verlaan dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 1 – DEFENITIES

 • Verkoper/ondernemer: VSD Verlaan Specialistische Dienstverlening t.h.o.d.n. Floortec Verlaan.
 • Koper/afnemer: Degene die met verkoper een koopovereenkomst, aannemingsovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.
 • Vloer bedekkend materiaal: Parket en/of andere soortgelijke houten vloer, laminaat- en pvc-vloeren.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

VSD Verlaan Specialistische Dienstverlening t.h.o.d.n. Floortec Verlaan V.o.F.
Dukdalfweg 44
1041BE Amsterdam

Telefoonnummer VSD Verlaan: 020-6923198
Telefoonnummer Floortec Verlaan: 020-6920137

E-mailadres VSD Verlaan: info@vsdverlaan.nl
E-mailadres Floortec Verlaan: info@floortecverlaan.nl

KvK-nummer: 81456107
Btw-identificatienummer: NL862100653B01

VSD Verlaan Specialistische Dienstverlening is aangesloten bij Floortec Nederland B.V.

Floortec Nederland
Bamendaweg 46
3319 GS Dordrecht

0800 – 3566783
info@floortec.nl
KvK-nummer: 64165558

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en verkoper, wanneer verkoper deze algemene voorwaarden bij of voor totstandkoming van de overeenkomst aan de koper heeft overhandigd. Onder overhandigen wordt ook verstaan het meezenden van de algemene voorwaarden bij het uitbrengen van een offerte of orderbevestiging, dit kan zowel schriftelijk, per verwijzing naar de website of als bijlage per email zijn.

ARTIKEL 3. DOOR VERKOPER UITGEBRACHTE OFFERTES EN ORDERS

 • 3.1 Alle offertes van verkoper hebben een geldigheidsduur van één maand na dagtekening en verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • 3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling en/of opdracht door verkoper. Verkoper is gerechtigd bestellingen en/of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling en/of opdracht niet wordt geaccepteerd, dient verkoper dit mee te delen binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling en/of opdracht.

ARTIKEL 4. PRIJZEN & BETALINGEN

 • 4.1 De vermelde totaalprijzen zijn voor particulieren inclusief BTW voor zakelijke afnemers worden de prijzen exclusief BTW gegeven.
 • 4.2 Prijzen zijn gebaseerd op geheel ontruimde vertrekken, grote moeilijk verplaatsbare stukken kunnen in overleg tegen meerprijs door ons worden verplaatst.
 • 4.3 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft zijn wij genoodzaakt de vordering ter incasso te geven. Alle kosten hiervoor zijn voor rekening van de afnemer met een minimum van 50% van het totaalbedrag. Tevens wordt een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening gebracht.

ARTIKEL 5. TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

 • 5.1 De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de mondelinge dan wel schriftelijke uitgebrachte offerte.

ARTIKEL 6. KLEUR- EN STRUCTUURAFWIJKING

 • 6.1 In de koopovereenkomst wordt de (hout)soort, de kleur en de dikte vermeld van het vloer bedekkend materiaal. Verkoper wijst erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur en kleur tot uitdrukking kan komen.
 • 6.2 Getoonde kleurstalen geven geen garantie over het eindresultaat van de te behandelen vloer, kleurstalen geven een benadering van het eindresultaat. Afhankelijk van de structuur van het hout, wordt het pigment opgenomen en kan het eindresultaat afwijken van de kleurstaal aangezien dit hout niet van de te bewerken vloer komt. Verkoper is in geen geval verantwoordelijk voor dergelijke kleurverschillen.

ARTIKEL 7. AANNEMING OPDRACHT

 • 7.1 De in de overeenkomst of mail genoemde levertijd is tevens het tijdstip waarop met de werkzaamheden worden begonnen.
 • 7.2 Verkoper is niet verplicht met de werkzaamheden te beginnen, indien is gebleken dat de te bewerken vloer c.q. ruimte in een zodanige slechte staat verkeerd, dat het niet mogelijk is het werk tot een goed resultaat uit te voeren.
 • 7.3 Verkoper behoudt zich het recht werkzaamheden te weigeren zowel voor aanname opdracht als tevens na aanname van opdracht, mits hiervoor een gegronde reden wordt aangedragen.

ARTIKEL 8. UITVOERING WERKZAAMHEDEN – VERPLICHTING VAN DE CONSUMENT/AFNEMER EN ONDERNEMER

 • 8.1 De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, voor zover hij deze redelijkerwijs kan vaststellen.
 • 8.2 De afnemer dient ervoor te zorgen dat de ondernemer zijn werk tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 • 8.3 De consument / afnemer dient ervoor te zorgen dat:
  • De ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld de werkvloer te inspecteren en te meten.
  • De meterkast moet toegankelijk zijn en t.t.v. oude groepen ook voldoende stoppen aanwezig zijn.
  • De werkvloer geschikt is voor het deugdelijk aanbrengen van het vloer bedekkend materiaal, alsmede dat de ruimten waar de vloer wordt gelegd voldoen aan de door de ondernemer vermelde eisen voor het binnenklimaat, zoals: het gebouw is water- en winddicht; de relatieve luchtvochtigheid bedraagt tussen 50 en 65 %; verwarmings- en ventilatie installaties en -voorzieningen zijn aanwezig en functioneren deugdelijk.
  • Er voldaan is aan bouwkundige en installatievoorschriften in het gebouw, zoals: de elektrische installatie is aanwezig en functioneert; er stromend water is en sanitaire voorzieningen die functioneren.
  • De overige werktuigbouwkundige installaties zoals liften deugdelijk functioneren de werkruimtes deugdelijk, schoon, veilig, afsluitbaar zijn en vrij van (losse) meubelstukken.
  • De voorafgaand aan installatie afgeleverde materialen deugdelijk zijn opgeslagen en in kwaliteit niet achteruit gaan.
  • De ondernemer tijdig kan beschikken over de voor de planning en uitvoering van het werk benodigde gegevens, alsmede al die gegevens waarvan de consument redelijkerwijze kan vermoeden dat die van belang kunnen zijn. Voorts verstrekt de consument alle hem bekende en beschikbare gegevens ten aanzien van de constructie van de werkvloer, de technische installaties in en bij de vloer, alsmede de bouwkundige gegevens.
  • De ondernemer, indien van toepassing op het type vloer, de gelegenheid krijgt het materiaal tijdig af te leveren.
 • 8.4 Tijdens de uitvoering van het werk onthoudt de afnemer zich van het (doen) uitvoeren van werkzaamheden die nadelig kunnen zijn voor de vloer.
 • 8.5 De afnemer moet van de gelegde vloer op een verantwoorde manier gebruik maken om aanspraak te kunnen maken op de handelsgarantie genoemd in ARTIKEL 15.
 • 8.6 Verkoper is gerechtigd bij renovatie een toeslag te berekenen bij bovenmatige slijtage, vervorming of vernageling van de te bewerken vloer.
 • 8.7 Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor veranderingen dan wel schade welke na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden zijn ontstaan, door de aanwezigheid van een niet deugdelijk product of wijze van verwerking. Bijvoorbeeld bladders, loszittende en/of bewegende delen en vervorming van delen (verborgen gebreken).
 • 8.8 Het lakken, waxen of oliën van een vloer kan alleen met succes plaatsvinden in een stofvrije ruimte. Een 100% stofvrije ruimte bestaat echter niet en zodoende kan het altijd voorkomen, dat ondanks de groots mogelijke zorgvuldigheid die van de zijde van verkoper wordt betracht, zich niettemin kleine stofdeeltjes in de lak, wax of olie vastzetten. Dit euvel is inherent aan het lakken, waxen of oliën van vloeren.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 9.1 Tot het moment dat volledige betaling door de koper is gedaan, blijft al het geleverde vloer bedekkend materiaal eigendom van verkoper. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de koper over.

ARTIKEL 10. EXTRA KOSTEN KOPER

 • 10.1 Extra kosten worden koper in rekening gebracht in het navolgende geval: Op het moment dat de levering plaatsvindt en koper niet in de gelegenheid is het vloer bedekkend materiaal in ontvangst te nemen. Indien verkoper om deze reden opnieuw langs moet komen, worden transportkosten opnieuw in rekening gebracht van € 125,00 tot € 250,00 afhankelijk van de hoeveelheid vloer bedekkend materiaal en afstand.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID VERKOPER

 • 11.1 De ondernemer is tegenover de consument/afnemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
 • 11.2 De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.
 • 11.3 Indien de consument niet aan zijn in ARTIKEL 8 lid 3 genoemde plicht voldoet, dient hij de door de ondernemer daardoor geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen dan voor zijn eigen rekening.

Klachten

 • 11.4 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt.
 • 11.5 De ondernemer zal een ingediende klacht binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt hij per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waar binnen de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De ondernemer zal een definitieve reactie op de klacht niet later geven dan zes weken na het indienen daarvan.
 • 11.6 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de daartoe bevoegde rechter in Nederland of via CBW. (ARTIKEL 18)
 • 11.7 Verkoper is naast de wettelijke aansprakelijkheid, ook aansprakelijk voor de aantoonbare financiële schade, die de koper lijdt omdat verkoper zijn verplichtingen niet of niet juist is nagekomen met een maximum van het bedrag van de opdracht.
 • 11.8 Is er, nadat het vloer bedekkend materiaal door of namens koper is aangebracht, sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verkoper, welke tekortkoming ook niet eerder had kunnen worden vastgesteld, dan is door verkoper te betalen schade beperkt tot ten hoogste het opnieuw leveren van vloer bedekkend materiaal en daarbij gebruikte hulpmaterialen.
 • 11.9 Door verkoper wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard, indien blijkt dat koper de verstrekte instructie met betrekking tot het aanbrengen en/of afwerken van het vloer bedekkend materiaal niet juist heeft opgevolgd.

ARTIKEL 12. ADRESWIJZIGING

 • 12.1 Indien koper, nadat de koopovereenkomst is afgesloten verhuist, dient hij de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de koper verzuimt, is koper voor de gevolgen van het verzuim aansprakelijk.

ARTIKEL 13. ANNULEREN OF UITSTEL

 • 13.1 Bij annulering van de overeenkomst binnen 1 week na de totstandkoming van de overeenkomst is de afnemer geen vergoeding verschuldigd.
 • 13.2 Bij annulering minder dan 1 week voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de totale eindfactuur.
 • 13.3 De in lid 2 en 3 genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de consument aannemelijk kan maken dat de schade van de ondernemer kleiner is.
 • 13.4 Bij het wijzigen van aanvang/legdatum van een overeenkomst binnen 5 dagen voor geplande uitvoerdatum van werkzaamheden, is verkoper genoodzaakt, indien er geen vervangende werkzaamheden kunnen worden ingepland en dus de verkoper kosten maakt, deze kosten in rekening te brengen bij de koper tegen een vergoeding van € 450,00 per dag per gereserveerde parketteur dat de uitvoerdatum wordt uitgesteld.
 • 13.5 Indien het een speciaal geproduceerde of bestelde order betreft (maatwerk), dient het materiaal betaald en afgenomen te worden wanneer annulering van de order door verkoper bij de producent niet mogelijk is.

ARTIKEL 14. GARANTIE

 • 14.1 Koper is verplicht het geleverde materiaal grondig te inspecteren op materiaalfouten en doet er verstandig aan om bij twijfel verkoper direct te informeren. Bij geconstateerde gebreken dient de koper de verkoper binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Wanneer de gebreken pas zichtbaar worden na het leggen dan dient de koper wederom binnen 8 dagen de koper op de hoogte te stellen van de gebreken.
 • 14.2 De ondernemer garandeert gelegde vloeren gedurende één jaar na het leggen tegen materiaalfouten en leggebreken. Indien de afnemer aanspraak maakt op deze Handelsgarantie moet verkoper in de gelegenheid worden gesteld de gebreken kosteloos te herstellen.
 • 14.3 De garantie tegen leggebreken vervalt als de geconstateerde gebreken aantoonbaar het gevolg zijn van oorzaken die de ondernemer bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen of heeft kunnen waarnemen, zoals:
  • Onzichtbare leidingen in de werkvloer.
  • Onjuiste samenstelling van de werkvloer indien die niet door de ondernemer is aangebracht.
  • Sterke veranderingen van het vochtpercentage in de desbetreffende en omliggende ruimte(n).
  • Constructiefouten in het gebouw, al dan niet als gevolg van het tekortschieten van de consument in zijn zorgplicht daaromtrent bij het leggen van de vloer (zie ARTIKEL 8 lid 3).
 • 14.4 De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de vloer zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, gebrekkige beheersing van vocht en gebrekkige ventilatie, of voor gebreken die het gevolg zijn van door de consument of derden aangebrachte veranderingen aan de vloer. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 • 14.5 De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in dit ARTIKEL is bepaald omtrent de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.
 • 14.6 Indien afwijking van kleur en/of kwaliteit van tevoren vast te stellen was, bij koper bekend was, en toch verwerkt wordt, is garantie of restitutie niet mogelijk.

ARTIKEL 15. BESTELLINGEN & COMMUNICATIE

 • 15.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper, dan wel tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper, is verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van verkoper.

ARTIKEL 16. OVERMACHT

 • 16.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • 16.2 Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk in te lichten in het geval van overmacht, waarbij de reden van overmacht vermeld dient te worden. Bij blijvende overmacht heeft de verkoper recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTER

 • 17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland of via CBW.

ARTIKEL 18. DIVERSEN

 • 18.1 Verkoper is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) en/of uitvoerende opdrachten gebruik te maken van derden, zonder kennisgeving voorafgaand aan de koper.
 • 18.2 De door verkoper geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding.

ARTIKEL 19. VRAGEN & OPMERKINGEN

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan kunt u contact opnemen met Floortec Verlaan. Verkoper is niet aansprakelijk voor typefouten, incorrecte prijzen en andere fouten en behoudt zich het recht voor om orders op basis van dit soort fouten niet te verwerken.